Workshop Design

ห้องเรียนขนาดย่อมทำด้วยใจ เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบให้กับน้องๆที่สนใจเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาวิชา สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน นิเทศศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม และ จาก10ปีที่ผ่านมา น้องๆของAct art สามารถสอบเข้ามหาลัยได้ทุกปีในทุกสถาบันมากว่า150 คน และเรายังมี Design Workshop สำหรับประชาชนที่สนใจในงานศิลปะและการออกแบบ เพื่อนำไปใช้เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

Copyright © Act Art Design Studio 2016 All Rights reserved.